הלוואות


כעמית באחת מקופות הגמל, באפשרותך לקבל הלוואה לכל מטרה בתנאים אטרקטיביים במיוחד ללא בטחונות נוספים, ללא ערבים ומבלי לפגוע בזכויותיך על פי תנאי הפוליסה.

כחלק מתהליך הבקשה תתבקש למלא טופס הסכם הלוואה, טופס הוראת קבע ולצרף מסמכים נוספים.

תנאי ההלוואה:

ההלוואה ניתנת כנגד חיסכון בקופת הגמל שלך, בסכום של עד 80% מערך הפדיון עבור כספים נזילים (לא כולל מרכיב פיצויים), ועד 30% עבור כספים לא נזילים (לא כולל מרכיב פיצויים). הלוואות אילו ניתנות בריבית נוחה ועלויות תפעול נמוכות וניתנות למשך 6 עד 84 חודשים.

  • אין צורך בערבים- העמית הלווה אינו נדרש להעמיד ערבים כנגד ההלוואה.
  • המשך הפקדות כספיות לקופה- ללא פגיעה בותק או בנזילות.
  • הטבות מס- במהלך תקופת ההלוואה ולאחריה העמית ממשיך ליהנות מהטבות המס.
  • הליך פשוט למתן ההלוואה- חתימה על הסכם הלוואה מול קופת הגמל.

לפני הגשת הבקשה, אנא וודא כי ברשותך את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות כולל ספח.
  • צילום המחאה או אישור בנק על ניהול חשבון הבנק שלך לצורך ביצוע העברה בנקאית.
  • טופס הוראת קבע, חתום על ידך ועל ידי הבנק שלך לצורך גביית החזר ההלוואה.
  • תדפיס אישור הבנק על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון העו"ש, כולל קוד מוסד מתאים.
אנו זמינים לכל עניין: