עזיבת עבודה


שלום רב,

הובא לידיעתנו כי סיימת עבודתך אצל מעסיקך.

במסגרת עבודתך היית מבוטח בביטוח מנהלים/קרן פנסיה אשר שולם דרך המעסיק הקיים וכעת עליך להעביר את הפוליסה/הקרן לבעלותך הפרטית ולהחליט מה ברצונך לעשות עמן, בהתאם להמשך דרכך המקצועית.

בשלב ראשון עליך לבצע תהליך "עזיבת עבודה". לשם כך יש לבצע מספר פעולות כמפורט להלן:

(עשיית 3 הסעיפים שלהלן באחריותנו)

 •    לוודא כי שולמה הפרמיה האחרונה (נכון לתאריך עזיבתך את מקום העבודה).
 •     לוודא קבלת אישור עזיבת עבודה על-גבי טופס ייעודי של חברת הביטוח בה אתה מבוטח, חתום על ידי  

      המעסיק.

 •    לקבל מחברת הביטוח טופס עזר למילוי טופס 161 ולהעבירו למעסיקך כדי שימלא עבורך טופס 161.

       (עשיית 3 הסעיפים שלהלן באחריותך)

 •    עליך למלא במקביל טופס 161א ולציין בו את בקשותיך השונות. יודגש כי ללא מילוי טופס כאמור לא תוכל

      ליהנות מפטור ממס ומהטבות המס הקבועות בחוק (ראה להלן – רצף פיצויים ורצף קצבה).

 •   עליך לגשת לפקיד השומה באזור מגוריך על-מנת לקבל אישור על חלק הפיצויים הפטור ממס, על חלק  

      הפיצויים החייב במס וכן על ייעוד הכספים לרצף פיצויים או לרצף קצבה (ראה להלן).

 •    בעת הפנייה לפקיד השומה יש להצטייד בטופס 161, בטופס 161א, בשלושה תלושי שכר אחרונים

      ובצילום תעודת זהות.

 •   למרות שבפרישות מסוימות המעביד רשאי לטפל בעצמו מבלי שהעובד יצטרך לפנות בעצמו לפקיד    

     השומה, אנו ממליצים כי בכל מקרה תיעשה פנייה מסודרת לפקיד השומה לקבלת אישורי המס המתאימים    

     והצגתם לחברות הביטוח/לקרנות הפנסיה שבבעלותך. 

     בנוסף, הינך צריך לקבל החלטה לגבי כספי הפיצויים אשר צברת בפוליסה. גם כאן, עומדות בפניך ארבע               

     אפשרויות:

 

¨     רצף פיצויים

     
שיטה זו מאפשרת לשמור את סכום הפיצויים שמגיע לך לאחר סיום עבודתך במעמד של כספי פיצויים לכל דבר וענין, וכך למעשה לדחות את ההתחשבנות עם רשות המיסים לתקופה מאוחרת יותר (למועד עזיבת המעסיק הבא או למועד הפרישה המוחלטת).

 • יש לבצע את הרצף על כל הסכום. אם בכל זאת החלטת למשוך סכום פיצויים מסוים הוא יהיה חייב במס.
 • דחיית התחשבנות המס מאפשרת להביא את אירוע המס לתקופה בה שיעורי המס יהיו נמוכים יותר, הן על פי חוק והן בשל העובדה כי לא יהיו לך הכנסות/הכנסותיך יהיו נמוכות יותר. תקרת הפטור ממס תהיה כנראה גבוהה יותר ותקופת העבודה תהיה חיבור של כל המעסיקים כולל האחרון כך שאם היו שינויים בשכרך כעובד יתכן מצב בו תחסוך לא מעט כסף.
 • רצף פיצויים כאמור יחייב אותך למצוא מעסיק חדש בתוך שנה ממועד הפרישה ועל מעסיק זה חלה החובה להפריש עבורך לפיצויים בקופת גמל כלשהי. לידיעתך, ניתן להתחרט מרצף פיצויים עד שנתיים לאחר עזיבת מקום העבודה לגביו ביקשת רצף זה.

¨     רצף קצבה

     
השארת הפיצויים במסגרת קרן פנסיה או קופת גמל משלמת לקצבה לשם קבלת קצבה חודשית בעתיד (לאחר פרישה מוחלטת מעבודה).

 • ניתן להחליט למשוך את הכספים הפטורים ממס ואילו רק את הכספים שעליהם אתה אמור לשלם כיום מס להעביר לרצף קצבה ולדחות את ההתחשבנות עליהם.
 • בדחיית ההתחשבנות ייתכן מצב שכעובד אתה תחסוך לא מעט כסף בכך שתפחית את גובה המס החל כיום על הפיצויים במועד עזיבת העבודה וזאת במחיר של זכות עתידית לקבל קצבה חודשית בתקופת הפנסיה.
 • גם מבקשה לרצף קצבה ניתן להתחרט כל עוד לא קיבלת קצבה מכספים אלה וכל עוד לא מלאו לך 75 שנים. במידה והנך מתחרט ומעוניין למשוך את כספי הפיצויים באופן חד-פעמי ולא בדרך של קצבה חודשית תיאלץ לשלם מס מלא על כספים אלה. חרטה מרצף קצבה אינה מומלצת בדרך כלל בשל חבות המס הגבוהה החלה בגינה ובשל העובדה כי הדבר יקטין את הקצבה הצפויה בעתיד.

¨   משיכה

   במידה ואינך מעוניין לקבל החלטה מבין האפשרויות שצוינו לעיל, קיימת בפניך גם האפשרות של משיכת כספי הפיצויים באופן ישיר אל חשבון העו"ש שלך. ייתכן והפיצויים שצברת פטורים ממס לפי חוק אך ייתכן וחלקם חייב במס. במקרה שכזה מומלץ לפנות לפקיד השומה עם טופס      161, טופס 161א ו- 3 תלושי שכר אחרונים כדי שזה יקבע מהו סכום הפיצויים הפטור ממס, החייב במס ומהו המס החל בגינם. בהזדמנות זו תוכל לבקש מפקיד השומה לפרוס את חלק הפיצויים החייב במס אחורה או קדימה כדי להפחית את חבות המס בגינם. בקשה לפריסה    

   יש להגיש על גבי טופס 116ג בלבד.

חשוב לציין שאם תבחר באפשרות של משיכה, הקצבה העתידית שלך תקטן כמעט בחצי.

 

¨     העברה לקופה אישית והונית על שמך (עפ"י תיקון 190)

על מנת לשמור על כספי הפיצויים בקופת הגמל, תוכל להעביר את יתר כספי הפיצויים המגיעים לך לאחר התחשבנות מס לחשבון חדש במעמד עצמאי.

חשבון חדש זה יישאר נזיל למשיכה בכל עת. חשבון זה יהיה חייב במס רווח הון בגובה 25% מיום פתיחתו.

 

לאחר שבוצע תהליך "עזיבת עבודה", עומדות בפניך מספר אופציות להמשך הפוליסה:

 

¨     במידה ואתה מועסק במקום עבודה חדש - ניתן להמשיך את הפוליסה הקיימת לאחר ביצוע "קבלת בעלות" הפוליסה על ידי המעסיק הנוכחי.
באם בחרת באופציה זו, יש למלא טופס קבלת בעלות ייעודי של חברת הביטוח.

¨     במידה ועדיין לא מצאת מעסיק חדש או שהמעסיק החדש עדיין אינו מעביר עבורך כספים בפוליסה זו - ניתן להעביר את הפוליסה למצב של "ריסק זמני", דהיינו:  תשלום עבור ריסק (ביטוח חיים) ואובדן כושר עבודה בלבד למשך 12 חודשים, מה שיאפשר לך לשמור את תנאי הפוליסה עד לקבלת בעלות על הפוליסה על ידי מקום העבודה החדש.
באם בחרת באופציה זו, יש למלא טופס ריסק זמני והוראת קבע לתשלום הפרמיה הזמנית.

 

¨     במידה ואתה ממשיך בדרכך כעצמאי - ניתן להמשיך את הפרמיה כתגמולים לעצמאי כלומר, לשלם פרמיות עבור חיסכון פנסיוני המשלב חיסכון וביטוח.
באם בחרת באופציה זו, אנא צור עימנו קשר.

¨     סילוק הפוליסה וביטול כל הכיסויים הביטוחיים (לא מומלץ לאור החשיבות הביטוחית).
באם בחרת באופציה זו, יש למלא טופס בקשה לסילוק פוליסה.

 

אנו זמינים לכל עניין: