פדיון כספים מקופת גמל


משיכת כספי פיצויים מקופת גמל

באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל שלך, לאחר סיום עבודתך כשכיר אצל מעסיק מסוים, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה.
היות וכספי הפיצויים בקופת הגמל שלך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון שלך לפנסיה ובנוסף הנם הכנסת עבודה החייבת במס על פי תקנות מס הכנסה, חשוב כי תקרא מדריך זה ותתייעץ אתנו לפני כן.

כספי הפיצויים הנצברים לזכותך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון שלך לפנסיה (כ- 45%), ומשיכתם מקטינה משמעותית את קצבת הפנסיה שלך בגיל פרישה. בנוסף בהתאם לתקנות מס הכנסה יתכן ותידרש לשלם מס בעת משיכת כספי הפיצויים.
לצמצום הפגיעה בקצבת הפנסיה שלך ולצמצום תשלום מס, באפשרותך למשוך את כספי הפיצויים שלך באופן חלקי או לדחות את משיכתם למועד מאוחר יותר באמצעות בחירה באחת מהחלופות הבאות (בעת הודעתך למס הכנסה באמצעות טופס 161א):

 • רצף קצבה - באפשרותך למשוך באופן חלקי את כספי הפיצויים שלך עד לסכום החייב במס ולייעד את יתרת כספי הפיצויים שלא משכת לקצבת הפנסיה שתקבל בגיל פרישה. כספים הנותרים ב"רצף לקצבה" אינם חייבים בניכוי מס בעת שחרורם על ידי המעסיק.
 • רצף פיצויים - באפשרותך לדחות את משיכת כספי הפיצויים למועד עזיבת מקום העבודה הבא שלך או עד למועד הפרישה שלך (יציאתך לגמלאות) ובכך לדחות את תשלום המס ואף לצמצם אותו באופן משמעותי. צמצום תשלום המס אפשרי היות וכל תקופות עבודתך יחשבו כתקופת עבודה אחת. רצף פיצויים אפשרי רק במקרה בו לא משכת כלל כספי פיצויים ממקומות העבודה בהם עבדת, מצאת מקום עבודה חדש כשכיר בתוך שנה מיום סיום עבודתך הקודמת והודעת על רצונך לרצף פיצויים למס הכנסה (באמצעות טופס 161א).

משיכת כספי תגמולים מקופת גמל

כספי התגמולים מיועדים לתשלום פנסיית זיקנה ועל כן משיכתם כסכום הוני, ללא אישור מתאים מרשויות המס נחשבת למשיכה שלא כדין והיא חייבת במס בגובה 35%.

חשוב לזכור כי משיכת חלק מכספי הצבירה עלולה לפגוע בכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה, ולהקטין את סכום הפנסיה לגיל פרישה.

 

לפני הגשת הבקשה, אנא וודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • צילום שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש חתום על ידי הבנק
 • טופס 161 או אישור פקיד שומה. יש להקפיד על מספר תיק ניכויים מתאים למסלול בקופה
 • מכתב שחרור מעסיק או אישור חתימה על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
 • טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל מלא וחתום על ידך (יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם בהתאם להנחיות ולסמן את בקשת המשיכה הנכונה


משיכת כספים מקרן השתלמות

היות וקרן ההשתלמות הינה מוצר החיסכון ההוני היחיד המעניק הטבות מס בעת ההפקדה ופטור ממס רווח הון לאורך חיי החיסכון, חשוב כי תקרא מדריך זה ותתייעץ אתנו בטרם משיכת הכספים.

קרן ההשתלמות שלך הופכת לנזילה וניתנת למשיכה לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשון.
עם זאת, היות ובקרן ההשתלמות שלך גלומות הטבות מס ופטור ממס רווח הון ולאור העובדה
שקרן ההשתלמות יכולה להוות רכיב משמעותי בהשלמת ההכנסה השוטפת שלך לאחר פרישה, מומלץ לשמור על החיסכון.

במידה וברצונך למשוך את כספי החיסכון מקרן ההשתלמות שלך, חשוב שתבדוק כי החסכון עומד בקריטריונים הבאים:

 • מועד הנזילות במעמד שכיר הוא סוף החודש של החודש שבו בוצעה ההפקדה הראשונה לפני שש שנים.
  במידה ובוצעה הפקדה רטרואקטיבית תוכל להקדים את הוותק בחשבון לתחילת שנת המס של ההפקדה הראשונה לכל המוקדם.

 • אם הנך במעמד עצמאי, תוכל לבצע את המשיכה ב- 31 לינואר בשנה השישית שאחרי ההפקדה הראשונה, גם אם ההפקדה בוצעה בסוף שנת המס ובתנאי שהנך מוגדר כעצמאי בכל שנת המס של ההפקדה הראשונה.

 • לאחר גיל הפרישה (עפ"י חוק), תוכל למשוך את קרן ההשתלמות עם ותק של 3 שנים בלבד.

 • באפשרותך לבצע משיכה לצורך השתלמות בארץ ובחו"ל לאחר 3 שנות ותק בקופה בהתאם להוראות.

 • ביצוע החלת וותק מקרן השתלמות נזילה יתאפשר במידה ואחת קרנות ההשתלמות שברשותך היא במעמד שכיר.

 

לפני הגשת הבקשה, אנא וודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • צילום ברור של תעודת זהות עדכנית שלך.
 • צילום שיק או אישור ניהול חשבון בנק שבבעלותך (שפרטיו תואמים לפרטי הבנק שמילאת בטופס).
 • טופס בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות מלא וחתום על ידך (יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם בהתאם להנחיות ולסמן את בקשת המשיכה הנכונה).
אנו זמינים לכל עניין: